Fotoaktivní nátěry

Fotoaktivní nátěry fasád, fotoaktivní nátěry Balclean®, fotoaktivní nátěry FN NANO®, fotoaktivní multifunkční nátěry, funkční fotoaktivní nátěry, antimykotické fotoaktivní nátěry, fotokatalytické, protiplísňové fotoaktivní nátěry, aplikace fotoaktivních nátěrů a komplexní servis fasád je naše firma Fasádní Servis® připravena zajistit dle Vašeho přání a požadovaného rozsahu služeb dle našich interních směrnic ISIS System® a odborné licence a certifikace společnosti IICRC.

Fotoaktivní nátěry

Fotoaktivní nátěryISIS System® je posláním naší firmy, které má  přispět a pomoci dosáhnout  spokojenosti Vás jako našeho zákazníka a především přispět k dosažení co nejvyšší kvality provedené práce a výsledku realizace. Tato interní technologická  norma naší firmy   přináší maximální spokojenost  Vás – našich zákazníků v plné součinnosti se zachováním etických a jakostních prováděcích čistících standardů včetně dlouhodobé udržitelnosti ochrany povrchů a svěřeného majetku.

Fasádní povrchy jsou vystaveny vnějším vlivům, jako srážková voda, sluneční záření, nízké a vysoké teploty, nečistoty a působení mikroorganismů. Abychom zabránili většímu poškození fasády, je nutné fasádní povrch každých 10 až 15 let natřít. Tím vracíme fasádnímu povrchu funkčnost a zajistíme jeho pěkný vzhled.

Fasádní barva musí být dostatečně odolná proti ulpívání srážkové vody a povrchové vlhkosti. Jedině tak, lze zamezit poškození fasády: trhlinám a loupáním barvy, puchýřkování, výkvětům nebo rozšíření řas a plísni. Fasádní barvy musí být současně dobře paropropustné, aby vlhkost byla odvedena ze systému a nezůstávala za nátěrem. Protože chceme, aby fasáda zachovala pěkný vzhled co nejdéle, je důležité, aby byla fasádní barva také dostatečně odolná vůči UV záření.

Fotoaktivní nátěry

Fotoaktivní nátěry a s tím související samočistící nátěry jsou aplikovány vždy jako poslední vrstva a slouží jako ochranný nano štít. Pro představu o jeho tloušťce si můžete porovnat fasádní stěrku, která je silná asi 2000 mikronů – tj. 2 mm, fasádní barvu 200 mikronů – tj. 0,2 mm a samočistící povrch fasádní fotokatalytické barvy  je silný max. 20 mikronů (ve 3 vrstvách) – tj. 0,02 mm. 

Plocha ošetřená funkčním fotoaktivním nátěrem zůstává dlouhodobě čistá a neporůstá plísněmi, zelenou řasou ani mechy a lišejníky. Nevyžaduje údržbu. Pokud nedojde k mechanickému odstranění funkční vrstvy, nebo jejímu překrytí jiným materiálem, není teoreticky její životnost a funkčnost časově limitována. Ve vnějším prostředí však dochází v důsledku erozního působení větru a deště k jejímu postupnému obrušování. Výrobce proto doporučuje obnovit účinnost fotoaktivní povrchové vrstvy jedním nástřikem po 10–15ti letech na svislých plochách a po 5-ti letech na skosených plochách, které jsou více vystaveny eroznímu působení vody a sněhu.  

Fotoaktivní  nátěry a vstupní informace

Fotoaktivní nátěry

Fotoaktivní nanotechnologie barevných fasádních nátěrů využívá energii světla, kterou přeměňuje na silný čistící a antimikrobiální efekt. Představte si  ploténku rozžhavenou na teplotu dosahující teploty mnoha tisíc stupňů Celsia. Pokud na ni dopadne malý kousek organického materiálu, ve vzdušném prostředí okamžitě shoří a rozloží se až na základní minerální komponenty. Na ploténce se nic neusadí. Podobně, ale při pokojové teplotě, fungují naše funkční nátěry FN NANO®. Tuto schopnost jim dodávají mikroskopické krystalky polovodiče oxidu titaničitého ( TiO2 ) a fyzikální jev fotokatalýza, poháněný světlem.

Fotokatalýza patří mezi fotoprocesy, které jsou přirozenou součástí našeho života a přírody kolem nás. Energie světla, která dopadá na mikro krystalky polovodiče TiO2 vytváří na jejich povrchu volné elektrony a elektronové díry, jejichž působení v kombinaci s kyslíkem rozkládá molekuly organických látek až na molekuly oxidu uhličitého a molekuly vody. Technologie funkčních nátěrů FN NANO® využívá specifických vlastností vysokého povrchu mikroskopických krystalků TiO2 o rozměrech menších než 100 nanometrů (nm) a fyzikálních jevů probíhajících na atomární a subatomární úrovni. Proto se jedná o nanotechnologii.

Fotoaktivní  nátěry a technické informace

Fotoaktivní nátěry

Fotoaktivní a fotokatalytické nátěry a barvy poskytují díky systému pojiv a fotokatalyticky působících pigmentů dlouhodobě čisté povrchy fasád, čímž účinně přispívají k lepší kvalitě ovzduší. Fotokatalyzátor absorbuje energii světla, přenáší ji na reaktivní sloučeninu a vyvolává tak, často s vytvářením radikálů, chemickou reakci. Fotokatalyzátor oxid titaničitý tak např. působením světla podněcuje přeměnu NOX (oxidy dusíku) na dusičnany. Fotokatalyzátor se během fotokatalytické reakce nespotřebovává, jeho účinek proto přetrvává po celou dobu životnosti nátěru.

Fotoaktivní minerální nátěry pomáhají rozkládat škodliviny ve vzduchu a přispívají tak k rozkladu plynných škodlivin v ovzduší, např. oxidů dusíku a skleníkových plynů, nebo povrchového znečištění (viz obr. 2). Při tom se nezkracuje životnost nátěru s anorganickým pojivem. Kromě oxidů dusíku odbourávají fotoaktivní nátěry i mnoho dalších škodlivin, např. oxid siřičitý (SO2), plynný čpavek (NH3), oxid uhelnatý (CO), rozpouštědla, formaldehyd nebo i různé tuky a kyseliny.

HYDROFILITA (NASÁKAVOST)  VS. HYDROFIBITA (NENASÁKAVOST)

Fotoaktivní nátěry

Samočistící schopnost hydrofilních povrchů podporuje samočistící schopnost fasádních ploch, když je smáčí déšť nebo zkondenzovaná vlhkost. Fotokatalyticky aktivní  fasádní barva se působením světla stává hydrofilní a nátěr snižuje povrchové napětí vody, to usnadňuje splachování nečistot.

Díky vysoké rychlosti vysychání se voda rozprostírá po ploše jako tenký film. Díky větší výparné ploše, kterou voda v rozprostřené formě zaujímá, je rychlost vysychání vyšší než u hydrofobních nátěrů.

Extrémně velký specifický povrch mikroporézního fotoaktivního nátěru (ve srovnání s disperzním nátěrem) rychlost vysychání ještě dále výrazně zvyšuje. Celkově sušší povrch zajišťuje nepříznivé podmínky pro růst řas a plísní. Fotoaktivní nátěry jsou antistatické a nejsou termoplastické. Částice nečistot se tak nemohou dobře přichytit k povrchu.

Svrchní finální samočistící fotoaktivní ochrana fasády dlouhodobě zabraňuje usazování prachu, porůstání řasami či jinými mikroorganismy. Fasáda tak zůstává dlouhodobě čistá. Nátěr  transparentní nebo probarvený (dle našich dodavatelů a typu nátěru). Fotokatalytický nátěr je aktivován slunečním svitem, což na mikroskopické úrovni způsobuje oddělování kladných a záporných nábojů. Tyto náboje pak rozkládají usazené organické molekuly na plynný oxid uhličitý a vodní páru. Tím se povrch neustále zbavuje lepkavých organických látek, takže se na něm neudrží prach a neuchytí mikroorganismy.

Fotoaktivní nátěry a jejich parametry

  • výběr z transparentní nebo omezené škály barev fasády sladěných s nano nátěrem
  • vytvoření samočistící fasády s bezúdržbovým povrchem – bez chemie
  • barevný povrch který nebude porůstat plísněmi, řasami ani jinými mikroorganismy
  • záruka na funkčnost fotokatalytické barvy a fasády 10 let
  • čistá fasáda po dobu 10 let – supersilný samočistící efekt
  • barevná stálost fasády – dlouhodobá ochrana proti UV záření
  • vysoká prodyšnost a paropropustnost
  • každodenní aktivní samočištění

Fotoaktivní nátěry BALCLEAN®, FN NANO® jsou nejúčinnější nátěrovou hmotou s fotokatalytickým efektem  s ochranou proti ničivým účinkům ultrafialového záření. Působení ultrafialového záření je jedním z hlavních vlivů, které působí degradaci pojiva nátěrových hmot a fasádních stěrek. To vede k jejich postupnému rozpadu. Fotoaktivní nátěry obsahují velké množství fotoaktivního oxidu titaničitého. Jeho nanokrystaly pohlcují ultrafialové záření (UV).  Díky jejich vysoké koncentraci nepronikne přes nátěrovou vrstvu k podkladu, nepronikne prakticky žádné UV záření.

Fotoaktivní nátěry jsou vyvinuty pod záštitou Technologické agentury ČR, Nano Centra pro nanotechnologie Technické Univerzity v Liberci, Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd ČR a Ústavu anorganické chemie Akademie věd ČR spolu se společnostmi Barvy a Laky Teluria a FN-NANO s.r.o.

V případě Vašeho zájmu můžete navštívit naší fotogalerii či videogalerii a prohlédnout si ukázky našich realizací či přímo sekci ceník, kde naleznete přehled našich úkonů a jejich cenových hladin.

 

Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na spolupráci.

Vedení firmy Fasádní Servis®

Úvod » Fotoaktivní nátěry