Warning: Attempt to read property "post_content" on null in /data/web/virtuals/329200/virtual/www/wp-content/themes/Divi/includes/builder/feature/dynamic-assets/class-dynamic-assets.php on line 2078
Nátěry proti plísním, protiplísňové nátěry fasád a zdí

Nátěry proti plísním

Nátěr proti plísním, fasádní nátěry proti plísním, protiplísňový nátěr fasád, protiplísňový nátěr zdí, sanace plísně na zdech, plíseň na zdi, odstranění plísní z fasád, sanace fasád, biocidní čištění fasád, redukce biotického napadení, sanace plísních na fasádách, odstranění plísní párou, chemické odstranění plísní, proti plísňové nátěry fasád, dlouhodobá ochrana fasád a další servisní služby je naše firma Fasádní Servis® připravena zajistit dle Vašeho přání a požadovaného rozsahu služeb dle našich interních směrnic ISIS System® a odborné licence a certifikace společnosti IICRC.

Nátěry proti plísním

Nátěry proti plísnímISIS System® je posláním naší firmy, které má  přispět a pomoci dosáhnout  spokojenosti Vás jako našeho zákazníka a především přispět k dosažení co nejvyšší kvality provedené práce a výsledku realizace. Tato interní technologická  norma naší firmy   přináší maximální spokojenost  Vás – našich zákazníků v plné součinnosti se zachováním etických a jakostních prováděcích čistících standardů včetně dlouhodobé udržitelnosti ochrany povrchů a svěřeného majetku.

Nátěry proti plísním redukují plísně na kontaktních zateplovacích systémech

Se stále rychleji rostoucím počtem zrealizovaných zateplovacích systémů velmi rychle narůstá i počet objektů, kde je povrch fasády zasažen poměrně masivním růstem mikroorganismů – tzv. biotického napadení s kombinací degradace (rozpadu) fasádního pojiva. Takové napadení povrchu se může objevit již v prvních letech po dokončení zateplení a ve velmi krátké době se může stát vážným estetickým a jakostním problémem z hlediska životnosti fasádní omítkoviny.

Zvýšený výskyt  plísní na zateplovacích systémech ve většině případů není zapříčiněn nekvalitou použitých materiálů, špatně navrženou skladbou zateplovacího systému, nebo nekvalitou práce. Je obecně známo, že  plísně se vyskytují na všech druzích podkladu bez ohledu na jejich chemické vlastnosti, a to i na materiálech jako je sklo, plech či plasty.

Příčina růstu  plísní na fasádách

Biotické napadení bývá zpravidla zapříčiněno jasně danými a velmi špatně ovlivnitelnými fyzikálními a přírodními vlivy a s kvalitou podkladu nemívá přímou souvislost. Základním předpokladem růstu  plísní je dostatečná a především pravidelná dotace vlhkosti. Ke zvlhčování povrchu fasády pak dochází jednak formou dešťových srážek, anebo u zateplovacích systémů běžně i kondenzací vlhkosti na povrchu konstrukce (dotace vlhkosti kondenzací je poměrně nízká, ale za to neúprosně pravidelná). Nejčastěji jsou pak postiženy fasády orientované k severu, a to zejména proto, že na takto orientované fasády působí několik nepříznivých vlivů, které k růstu  plísní přispívají. Často je napadení fasád způsobeno nedostatkem dopadajícího slunečního záření, které výrazně snižuje vlhkostní bilanci na povrchu fasády a zároveň tvrdým UV zářením eliminuje růst organismů. Pokud se k tomuto faktoru přidá ještě hnaný déšť, tak jsou  plísně na fasádách téměř jistotou.

Dalším problémem je větší tloušťka izolantů kde déle trvá odpařování zkondenzované vlhkosti. Ze stejného důvodu dochází ke kondenzaci častěji, než u izolantů slabších tlouštěk, nebo izolantů s horšími tepelně izolačními vlastnostmi.

Velký vliv na výskyt mikroorganismů na fasádě má i prostředí, ve kterém se objekt nachází. Pokud je v blízkosti lesní porost, stromy, husté keře, nebo vodní plocha, je podstatně větší předpoklad výskytu biotického napadení fasády. Důležitá je i volba materiálu, která může ovlivnit rychlost nástupu napadení fasády mikroorganismy. Nejnižší odolnost vůči biotickému napadení mají akrylátové omítky bez biocidních přísad, pak akrylátové omítky s biocidy, následují minerální omítky bez biocidů, dále minerální omítky s biocidem, omítky na bázi silikátových pojiv s biocidy a nejodolnější jsou silikonové mikrovláknové zpevňující omítky s obsahem speciálních biocidů.

Nátěry proti plísním

Plísně a jejich negativní vlivy

Pokud ve svém bytě či okolním prostředí jako jsou fasády (okenní špalety / okolí okenních ploch) objevíte plíseň, vězte, že použití chlóru vám nepomůže, podhoubí zůstává. Jak s nimi zatočit osvětluje RNDr. Kateřina Klánová CSc. pracuje v Centru toxikologie a zdravotní bezpečnosti ve Státním zdravotním ústavě v Praze už 37 let a věnuje se problematice plísní v interiérech.

Nátěry proti plísním

Co jsou to vlastně plísně?

Plísně jsou mikroskopické vláknité houby, které se vyznačují tím, že rostou všude tam, kde mají vhodné podmínky pro růst. Daří se jim od jara do podzimu a rozmnožují se sporami, drobnými rozmnožovacími částečkami, které se šíří vzduchem. Když spora dopadne na vlhké místo s živinami, začne klíčit, růst a vytvářet reprodukční orgány. Nárůsty plísní vznikají tam, kde spora vyklíčí, rozmnoží se.

Co plísně potřebují pro svůj růst?

Určitě vlhkost a určitou teplotu. Existuje několik tisíc druhů plísní. Některé plísně rostou od nula stupňů až do šedesáti stupňů. Teplotní spektrum, které jim vyhovuje, je široké.

Jsou plísně zdraví škodlivé?

Ano. Spory se z plísňových nárůstu na zdech uvolňují do vzduchu, a když je lidé dlouhodobě dýchají, tak u nich mohou nastat zdravotní komplikace. Jaké důsledky nastanou, záleží na imunitním systému daného jedince. Nejohroženější skupinou jsou děti a staří lidé a pak také ti, kteří mají poškozený imunitní systém a tedy vykazují nižší odolnost na spory plísní. Nejčastější zdravotní komplikací jsou alergická onemocnění. Ještě závažnější problém představují mykózy, kdy plísně parazitují a rozmnožují se v těle člověka. Celá řada plísní má schopnost, že při růstu vytvářejí těkavé organické látky, které vnímáme jako plísňový zápach. Tyto látky mají vliv na lidský organismus, dráždí ho, projevuje se to například kašlem či dráždivým pocitem v krku.

Proč se plísně ve stavbách, bytech či fasádách objevují?

Existují hlavní dvě příčiny růstu plísní v bytech. Buď se vyskytují kvůli stavební závadě, kdy do bytu například zatéká, nebo z důvodu nevhodného užívání bytu, což se stává v posledních deseti letech stále častěji, protože máme nová těsná okna. Dříve okna tolik netěsnila, takže se vzduch i při zavřeném oknu více vyměňoval. Proto je v dnešní době výhodné mít neustále otevřené okno na mikro ventilaci, aby se vzduch vyměňoval.

Nátěry proti plísním

Jak správně plísně odstranit?

To většina lidí a ani dokonce malíři, kteří jsou často požádáni, aby plísně odstranili, nevědí. Platí, že pokud jsou na zdech viditelné nárůsty plísní, nestačí odstranit jen jejich povrch například savem. Je potřeba plísně nejprve odstranit povrchově použitím dezinfekčního prostředku, který plísně zahubí a nakonec oškrábat postiženou vrstvu malby. Po odstranění malby je vhodné použít ještě preventivní prostředek, který zabraňuje růstu plísní na danem povrchu.

Doporučujete používat přípravky s chlorem?

Určitě ne. Přípravky s chlorem nejsou dobré, sice ihned zabíjí vše, co je na povrchu a místo ještě vybělí, ale podhoubí plísně zůstane, takže se pak plíseň může objevit znovu. Chlor navíc váže ve zdech vodu, vytváří chloridy a vlhkost sem tím pádem hůř odvětrává. Proto doporučuji raději používat přípravky bez chloru na bázi biocidních nebo fotokatalytických složek ( tyto především v exteriérech z důvodu UV záření).

Nátěry proti plísním

Nátěry proti plísním

V rámci aplikace protiplísňových nátěrů prvním krokem sanačního postupu je důkladné očištění povrchu přehřátou párou a vakuovým nízkotlakým systémem TUBRO FORCE. Následně je zapotřebí provedení aplikace kvalitního biocidního sanačního roztoku nátěrem nebo tlakovým zařízením, tak aby došlo k usmrcení plísní a jejich odstranění. Plíseň se na napadených plochách nesmí odstraňovat za sucha, aby nedošlo ke vdechování zdraví škodlivých výtrusů plísní a kontaminaci okolí. Napadená místa se namočí přípravkem a plíseň se opatrně odstraní. Při kontaminaci řasami je postup obdobný jako u likvidace plísní.

Tento postup poskytuje velmi dobrou pasivní ochranu před dalším biologickým napadením, ale v případě hodně nepříznivých okolních podmínek nelze do budoucna 100% vyloučit znovuobjevení zelených řas či plísní.

Postup se skládá ze tří fází, které jsou zde níže popsány

 • horkovodní / parní očištění povrchu, které způsobí okamžité zničení řas a povrchové    části hub.
 • válečkem nebo tlakovým zařízením airless aplikovat ( přitom se ale vyvarovat odkapávání)  polyfunkční  roztok biocidní roztok, který do hloubky likviduje zárodky biologického napadení
 • následně je doporučena aplikace transparentního zpevňujícího nátěru (fixativní ochrana povrchu) nebo v případě výrazného znehodnocení fasádní omítky aplikace armovací – mikrovláknové podkladové penetrace + kvalitní paropropustné fasádní barvy.

Nátěry proti plísním a jejich funkční účinnost po provedení biotické sanace, po kterou je fasáda či zdivo biocidně chráněno, jsou silně závislé na konkrétním organismu, který má být eliminován, na jeho rezistenci vůči účinným látkám, na rozsahu zamoření, na podmínkách růstu (teplota, vlhkost, pH, živiny) a na intenzitě zamoření okolí organismem. Účinnost je tak ovlivněna např. klimatickými podmínkami, vlhkostí zdiva, znečištěním organickými látkami, přítomností hygroskopických solí ve zdivu, přítomností tepelných mostů ve stavbě, hrubostí a nasákavostí podkladu atd. Proto výrobce nemůže garantovat obecnou dobu účinnosti tohoto výrobku.

Upozornění

 • S výrobky je třeba zacházet opatrně a chránit kůži i oči. Během celého pracovního cyklu mít nasazené ochranné brýle, rukavice a další pomůcky, které mohou zabránit kontaktu s výrobky a znečistěnou vodou.
 • Ujistit se, že během provádění prací je zajištěna přiměřená cirkulace vzduchu, která umožní rychlé rozptýlení  výparů.
 • Teplota roztoku, prostředí a podkladu se musí při aplikaci a do 24 hodin po aplikaci pohybovat v rozmezí +5 až +30 °C.
 • Vždy je vhodné nejbližší okolní vegetaci (květiny, keře, stromy, trávu) chránit zakrytím.
 • Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Technické parametry

 • biocidní přípravek
 • účinná likvidace plísní a řas různého původu
 • prevence vzniku napadení
 • neobsahuje anorganický vázaný chlór
 • bez bělících účinků
 • nezasoluje zdivo
 • do interiéru i exteriéru
Technický list